Songkran2024
BN-SL01
BN-SL04
BN-SL02
BN-SL03
BN-SL05
BN-SL06
BN-SL07

ประวัติความเป็นมารุ่งเรืองเซอร์วิส

เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ 2537 ย้ายมาตั้งอู่แห่งใหม่ที่มีเนื้อที่ 4 ไร่ เศษ พื้นที่กว้างขวางกว่าเดิมโดยมีชื่อว่า“อู่รุ่งเรืองบริการ” สถานที่ตั้งแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์อู่รุ่งเรืองบริการ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำธุรกิจด้านอู่ซ่อมสี และเครื่องยนนต์ ในจังหวัดร้อยเอ็ด และดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในด้านอู่ซ่อมบำรุง โดยการส่งมอบรถที่ซ่อมแล้วมีคุณภาพมาตรฐาน และการบริการที่ประทับใจ

ภารกิจ (Mission)
เป็นอู่ซ่อมที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลในราคาที่เป็นธรรม มีความคุ้มค่าสำหรับลูกค้า สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นต่อการมีส่วนร่วมต่อสังคมมีความโปร่งใสของการดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของธุรกิจ (Business Objectives)
สร้างอู่ซ่อมรถยนต์ คุณภาพดี มีมาตรฐาน เพื่อบริการแก่ลูกค้าในราคาที่ยุติธรรม ดำเนินงานด้านการพัฒนาอู่อย่างมีผลกำไร เพื่อเป็นฐานธุรกิจของบริษัทในอนาคต เสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้าซ่อมรถยนต์ ศูนย์บริการรถยนต์ และบริษัทประกันภัย สร้างงานให้เกิดการจ้างงานขึ้นในพื้นที่ สนับสนุนนโยบายรัฐในการสร้างธุรกิจขนาดย่อม

เป้าหมายของธุรกิจ (Business Goal)
สามารถซ่อมรถยนต์ และให้บริการครบวงจร และบริการลูกค้าเดือนละ 80-100 คัน ลูกค้าในกลุ่มตัวแทนศูนย์รถยนต์ และบริษัทประกันภัย ให้ความเชื่อถือในการให้บริการ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในการให้บริการหลังการขาย ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำทางซ่อมรถยนต์ คุณภาพของงานซ่อม ตลอดจนการมีภาพพจน์ ชื่อเสียงที่ดีทั้งในด้านบริการ และความไว้วางใจจากลูกค้า